Organisatie Advies

Algemeen

Consurgo is ervan overtuigd dat de verbetering binnen projecten, organisaties, re-organisaties, fusie e.d. alleen succesvol kan zijn indien er aan alle nivo’s aandacht wordt geschonken. Naast het aanscherpen van de strategie van een organisatie of bedrijfsonderdeel kijken we ook naar de veranderde eisen aan de organisatie en de mensen daarin. De veranderingen in de organisatie worden niet alleen vanuit de harde kant maar ook vanuit de zachte kant bekeken. Deze pluriforme visie uit zich ook in de dienstverlening die we op het gebied van organisatieadvies bieden:

1. Strategie advies

Dit richt zich op de strategie bijstelling: Worden nog wel de goede dingen gedaan, in de juiste markten en voor de juiste doelgroep?
De aanleiding van zo’n vraagstuk kan heel divers zijn: reorganisatie of fusie, veranderingen in de externe omgeving, afname omzet of gevoel van onvrede met de huidige situatie. Een voorbeeld van een mogelijke fasering:

a. Situatie Analyse (Intern en extern: o.a. Porter 5 krachtenmodel, DESTEP-analyse, trendanalyse, BCG-matrix, KSF, Kerncompetenties)
b. Synthese (o.a. SWOT)
c. Kreatie nieuwe strategie├źn (o.a. Ansoff, Porter generieke strategie, Business en Product innovation)
d. Keuze nieuwe strategie├źn middels ranking aan criteria (o.a. COPAFIJTH en scenarioplanning met risc-reward analyses)
e. Uitwerken strategie in een businessplan, marketing, implementatieplan of reorganisatievoorstel.
f. Implementatie van de plannen.

Naast een heel traject wordt deze consultancy ook op ad-hoc basis en partieel aangeboden.

2. Organisatie inrichting en herontwerp

Dit richt zich op de organisatie en haar ontwerp. Voldoet de organisatie wel aan de eisen die de (veranderde) strategie en de doelen stellen?
Er kan vanuit Lean, sociotechniek (zelfsturing), BPR, BPI, SixSigma, EFQM of BalanceScore card worden gekeken maar ook kan een SAP of andere IT Implementatie de richtlijnen bepalen. Hoe dan ook, er wordt uiteindelijk integraal gekeken naar de samenhang tussen en het verbeteren van:
a. Verbeteren organisatiestructuur (inrichting afdeling, overlegstructuren, plannen en planning cycli)
b. Verbeteren organisatiebesturing (kwalitatieve en kwantitatieve doelen vastleggen en monitoren)
c. Verbeteren ICT systemen, kwaliteitssystemen, etc.
d. Verbeteren van het totale primaire voortbrengingsproces.

3. Verandermanagement

Hierbij richten we ons op de implementatie van verandering ten gevolge van de veranderde eisen aan de organisatie en de mensen hierin.
Er kan gekozen worden uit veel participatie of weinig participatie van mensen in de organisatie hierbij, dat geldt al vanaf het kijken naar de huidige en de gewenste situatie. De aanpak van een veranderproject wordt sterk bepaald door de klant en zijn situatie. Hierbij spelen het veranderobject, de speelruimte, de gewenste mate van participatie en het gewenste tempo (urgentie) een grote rol.
Consurgo heeft op verandermanagement gebied een pragmatische kijk. Wij zien het als een combinatie van programmamanagement en consultancy, waarbij wij in elke fase van een verandertraject ondersteuning kunnen bieden.

De vijf fasen van verandering:

1. Bewustwording noodzaak van verandering: werkconferenties zoals future-search en workshops rond causaliteiten analyse
2. Ontwikkeling nieuwe of aangepaste strategie, visie en doelen: workshops en trajectbegeleiding
3. Ontwikkeling van een nieuwe of aangepaste structuur (inclusief besturing): participatief herontwerp in werkgroepen
4. Implementatie en borging van de nieuwe of aangepaste organisatie: projectleiding en communicatie
5. Continue aanpassing aan de veranderingen in de in- en externe omgeving: terugkomdagen en evaluaties

4. Mens advies

Dit richt zich op de personen die het allemaal waar moeten maken. Heeft eenieder voldoende kennis, ervaring en competenties? Zijn taken en rollen duidelijk?
a. Competentie management en competentie ontwikkeling rond management, projectmanagement en communicatie vaardigheden.
b. Workshops en werkconferenties
c. Coaching en training sessies